Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest ICC Real Estate sp. z o.o., ul. Narutowicza 38, 64-100 Leszno | NIP: 6972310286
 2. Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem mailowym sylwia@icc-re.com

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
 1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:
 1. wyrazi Pani/Pan zgodę,
 2. jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego w szczególności z przepisów,
 4. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w przypadku wykonywania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

Pozostałe informacje

 1. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.